Y Ü K L E N İ Y O R

Kolay Gümrük Mevzuatı

Kolay Gümrük Mevzuatı
21 Mart 2022

Kolay Gümrük Mevzuatı

Kolay Gümrük Mevzuatı

Gümrük Tarifesi Olan Eşyaların Gümrük Vergisi Tahsil edilebilmektedir.Diğer bir ifadeyle Hizmet ve Görünmeyen işlemlerin Gümrük Vergisi tahsilatı yoktur ama Katma Değer Vergisi Tahsilatı her durumda yapılır.

Gümrük İşlemlerinde Mahsup işlemi için mutlak suretle Üretici veya ihracatçı olma şartı vardır.

Yatırım Malları için Serbest Depolarınızı Gümrüklü Yedi emin olarak tanımlayabilmeniz mümkündür.

Gümrük Kanununda yer alan Gümrük kıymeti 23 ila 31 maddelerde yer almaktadır.Bu maddeler Gatt Antlaşmasının 7 maddesinden alınarak mevzuatımıza eklenmiştir.

Serbest Bölgelerde izinsiz yapılan elleçlemeler Gümrük kıymetine eklenerek beyan edilmesi gerekir.(Gümrük Vergisi Tahsilatı demektir)

Serbest Bölgelerde izin kapsamında yapılan elleçlemeler Kdv matrahına dahil edilerek beyan edilmesi gerekir.(Yurt içi Gider anlamı taşımaktadır)

Serbest Bölgedelerde İzin alınmadan yapılan Elleçlemeler için Gümrük Vergisi matrahına eklenmesi gerekir.

Onaylanmış Kişi statü belgesi kapsamında indirimli teminat %10 kullanabilirken uygun şartları sağlamanız halinde %5 veya %1 indirimli teminattan faydalanabilirsiniz.

Onaylanmış Kişi statü belgesi ihracatta vip mavi hat çıkışlarınız için geçerlidir.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası İthalat ve ihracatta yeşil hattan faydalanır.

Transit rejiminde Yeşil hat kullanım bulunmamaktadır.

Geçici ithalat izni,Dahilde işleme izni Gümrük Müdürlüğü Tarafından verilir.

Onaylanmış Kişi statü belgesi sahibi firmalar Gümrük Müşavirliği hizmetlerinde %25 oranında indirim alabilmektedir.

YYS kapsamında İthalatta Gümrük Müşavirliği hizmetlerinde 1000 beyanname geçildikten sonra %25 oranında indirim alabilmektedir.

Avrupa Birliği menşeili olmayan bazı eşya gruplarında ihtisas gümrük uygulaması vardır diğer bir deyişle her ürünü her gümrükten yapılamaz

Taşıt üstü uygulamasından Onaylanmış Kişi Statü Belgesi ya da Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası  sahibi olanlar tarafından eşyaları için yaygın basitleştirilmiş usul talep edilmesi halinde, bu talep eşyanın yukarıda belirtilen özellikleri taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın kabul edilir.

Bedelsiz ithalat; bedeli için döviz transferi yapılmadan yurt dışında elde edilen ve yurda getirilmesi mecburi olmayan dış kazanç ve tasarruflarla satın alınan bazı şahsi ve ticari mahiyette eşyanın yurda ithalidir.

Bedelsiz ithalat yoluyla getirilen şahsi mahiyette eşyanın kapsamı Motorlu ve motorsuz özel nakil vasıtaları, kullanılmış ev eşyası, işyeri nakli suretiyle getirilen sermaye malları, teknik malzemeler ile büro ve dükkan malzemeleri ifade eder.

Bedelsiz ithalat kapsamında yurda getirilebilen motorlu ve motorsuz özel nakil vasıtaları Otomobil ile bunlarla birlikte getirilen römorklar ve karavanlar, motosikletler, özel uçaklar ile diğer eğlence ve spor amaçlı vasıtalar ifade eder.

Gümrükte yapılan bir maddi hatadan dolayı kendinizi ihbar etmeniz durumunda söz konusu cezalar yüzde on nisbetinde uygulanır.

Gümrük Kanunu 235 maddesi sadece serbest dolaşıma giriş ve ihracat rejimi ve transit ile ilgili olup diğer rejimler bu kapsamda ceza tatbiki yapılmamaktadır. 

Gümrük idaresi tarafından yükümlüye yazı ile yanlış izahat verilmiş olması hâlinde Kanunun 231 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilmez ve faiz uygulanmaz.

Gümrükte Teminatın nakit olarak alınmış olması durumunda,faiz uygulanmamaktadır. (İhracatta Tev geç ödenmesi durumları hariç)

Ata karnesi kapsamında kısmi teminat uygulaması sadece liste kapsamında olmayan eşyalar için uygulanır.(Her ay için %3 alınır)

Hızlı kargo kapsamında Kararın 126 ncı maddesi kapsamında miktarı brüt 300 kilogramı ve değeri 15000 Avro’yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşyanın beyanı operatör tarafından yapılır.

Gümmrüklerde uygulanan Nihai kullanım işlemi aslında serbest dolaşıma giriş rejiminin alt uygulamasıdır.

Nihai kullanım kapsamında bir hammadde ve ara mamulu getirip hedeflenen ürüne çevirmeniz durumunda sıfır veya indirimli vergi oranı uygulanır.

Yatırım Teşvik kapsamında yetkili Bakanlık Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,ifade eder.

Dahilde işleme rejimi ile Hariçte işleme rejimi zıt rejimlerdir Dahili Türkiyede işlemeyi ifade ederken Harici rejimi Yurt dışında işlemeyi ifade eder.

Eşyanın Beyanname kapsamında ilişkili olması için eşyanın gümrüklü sahaya mutlaka giriş yapması gerekir.

Gümrükte geçici depolamalar ve antrepolar farklı yerlerdir geçici depolamada süre kavramı var iken antrepoda eşyanın kalışı süresizdir.

Serbest dolaşımda bulunan eşya, Türkiye Gümrük Bölgesinden veya Türkiye’nin anlaşmalarla dâhil olduğu gümrük birliği gümrük bölgelerinin diğer bir noktasından ihraç edildikten sonra üç yıl içinde yeniden serbest dolaşıma girmesi halinde ve beyan sahibinin talebi üzerine, ithalat vergilerinden muaf tutulur. 

İthalatta Gümrük Yükümlülüğü doğması demek kanuna aykırı şekilde işlem gerçekleşmiş demektir.

ithalatta Gümrük Yükümlülüğü başlaması demek Kanunen yapılan usulune göre yapılan anlamı taşımaktadır.

İthalat veya ihracat vergilerinden muaf eşyayı 33 üncü madde hükümleri gereğince belirlenen gümrük kapıları dışında başka yerlerden izinsiz olarak ithal veya ihraç veya bunlara teşebbüs edenlerle, bu tür eşyayı gümrük işlemlerini yaptırmaksızın yurda sokanlar veya çıkaranlar ile buna teşebbüs edenlerden, söz konusu eşyanın ithalata konu olması halinde, CIF değerinin, ihracata konu olması halinde ise FOB değerinin onda biri oranında para cezası alınır.

Kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış mallar dışında kalan bütün malların ihracı, 3 üncü maddenin (b) bendi müstesna olmak üzere,  serbesttir.

Transit Ticaret: Yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmadan ya da antrepodan satın alınan malın, ülkemiz üzerinden transit olarak veya doğrudan doğruya yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmaya ya da antrepoya satılmasını,ifade eder.

Transit rejimi ise bir beyandır aktarma rejimi olarakta geçer.