Y Ü K L E N İ Y O R

GÜMRÜK HUKUK DANIŞMANLIĞI

GÜMRÜK HUKUK DANIŞMANLIĞI

Gümrük Hukuku

Gümrük malların, eşyaların ülkeye giriş ve çıkışlarının devlet tarafından denetlenmesidir. Bu denetleme ile hem yasadışı malların ülkeden çıkması ve ülkeye girmesi engellenmiş olur hem de vergi takibi yapılabilir. Gümrük, İthalat ve İhracat Hukuku malların ülkeye girerken veya çıkarken yani gümrükte yaşanılabilecek sorunların çözümünü sağlayan hukuk dalıdır.Dış ticaret Türkiye'de gümrük kanuna göre düzenlenmektedir. İhracat ve ithalat işlemleri Gümrük, İthalat ve İhracat Hukuku 'na göre düzenlenmektedir.İthalat ve ihracat yapan kimselerle gümrük konularında sıkıntı yaşanabilir. Gümrük, İthalat ve İhracat Hukuku ile yanlış bilgilendirmeler, eksik evrak, belge gibi durumlar hukuki zeminde çözülebilir.

 

Gümrük, İthalat ve İhracat Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz:

Ticare Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluşlarca tesis edilen işlemlerin; gerekli mevzuatlara uygu olup olmadığının incelenmesi ve aykırılığının tespit edilmesi durumunda bu işlemlerin idari bir kararla düzeltilmesi veya kaldırılması veya idari dava konusu yapılması
Herhangi bir eşyanın ithali sırasında Gümrük İdaresince  hiç ödenmediğinde veya noksan ödendiği iddiasıyla istenen Gümrük Vergilerine ve fonlara karşı Gümrük İdaresine “Düzeltme Talebinde” bulunulması, itiraz yapılması, Vergi Mahkemelerinde dava açılması ve mahkeme kararlarının Danıştay nezdinde temyiz edilmesi işlemleri yer almaktadır.
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda belirtilen kaçakçılık fiillerinin herhangi birisinin işlendiği iddiasıyla tarafınıza yapılan suç duyuruları ile ilgili gerekli değerlendirmelerin yapılması ve savunmaların hazırlanması hizmetleri de bulunmaktadır.
Gümrük, İthalat ve İhracat Hukuku, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre tahakkuk ettirilmiş vergi ve para cezalarına ilişkin idari itiraz işlemlerini ve davaları yürütmektedir.
Haksız rekabet
Şirket yönetimi
Uluslararası distribütörlük anlaşmaları
İmtiyaz, bayilik, acentelik sözleşmeleri
Kredi anlaşmaları
Tüketicin korunması
Sermaye artırımları ve azaltılması işlemleri
Hisse senetleri ve tahvilleri ile ilgili işlemler
Yurtdışı alacak takibi
Yurtdışı yatırım danışmanlığı
Gümrük işlemlerinin yapılması
İhracat tahsillerinin denetlenmesi
İthalat işlemlerinin yapılması
Sözleşmelerin istenilen dilde hazırlanması

Aynı ülkede veya farklı ülkelerde bulunan ve ticari ilişkileri bulunan şirketler arasında çeşitli konularda sorunlar yaşanabilir. Teknolojinin sürekli gelişmesi ve kendi içinde gelişmelerin olması ile ticaret usulleri ve kuralları, mevzuat değişmiş ve değişmeler olmaya devam etmektedir.

Değişim sürekli olduğu için Gümrük, İthalat ve İhracat Hukuku avukatlarının güncellemeleri ve değişimleri dikkatle takip etmesi gerekir.

Gümrük, İthalat ve İhracat Hukuku Avukatı

Gümrük, İthalat ve İhracat Hukuku Avukatı, ülkemizde veya diğer ülkelerde ticaret sırasında gümrük mevzuatına en iyi şekilde hakim olan kişilerdir.

Gümrük Avukatları sayesinde sorunlar daha oluşmadan önlenebilir ve sorun oluşması durumunda hızlı şekilde sorunları çözüme kavuşturabilir. Özellikle gümrük kullanan firmaların sorun yaşamasa bile Gümrük, İthalat ve İhracat Hukuku avukatından danışmanlık hizmeti alması bu yüzden önemlidir. Danışmanlık sayesinde sorun oluşmadan avukat sizi uyarabilir ve Gümrük, İthalat ve İhracat Hukuku 'na aykırı davranışlardan kaçınabilirsiniz. Böylece daha az masrafla hızlı şekilde gümrük işlemlerinizi halledebilir, büyük cezalar ödemekten, malların gümrükten dönmesi gibi sorunları yaşamamış olursunuz.

Gümrük, İthalat ve İhracat Hukuku avukatı gümrük ve dış ticaret konusunda birçok işleme yasal danışmanlık yapabilir ve dava sürecini takip edebilir.

Bunun dışında Gümrük, İthalat ve İhracat Hukuku avukatı uluslararası ticari sözleşmeler hazırlayabilir, hazırlanan sözleşmelerin kontrolünü sağlayabilir veya kendisi hazırlayabilir, geçici depolama ve antrepolarda bulunarak haciz konulan eşya ilgili yapılması gereken yasal işlemleri takip edebilir, serbest bölge ile ilgili gerekli yasal işlemleri gerçekleştirebilir.

Ayrıca Gümrük, İthalat ve İhracat Hukuku maddelerine dikkat ederek usul ve yasalara uygun şekilde, dış ticaret işlemleri yapılmalıdır. İster ulusal isterse uluslararası düzeyde olsun belirlenen yasal düzenlemelere ek olarak dış ticaretin temelinde gerçekleştirilen sözleşmeler yer almaktadır.

Böyle durumlar özellikle şirketler bakımından önemlidir, gözden kaçan bir eksiklik veya bir hata şirkete büyük maliyetlere veya cezalara neden olabilir. Gümrük, İthalat ve İhracat Hukuku avukatı her şeyi inceleyerek firmanızın başına gelebilecek sorunları daha olmadan engellemeyi amaçlar. Bu nedenle de hukuki ilişkilerin düzenlenmesi, denetlenmesi ve gerektiğinde yargı yoluna başvurulmasında Gümrük, İthalat ve İhracat HukukuAvukatı ‘nın önemi yadsınamaz.